# Jak zainstalować Plesk?

Najpierw utwórz nową maszynę wirtualną OCI, na przykład z systemem Ubuntu 18.04 LTS. Następnie połącz się za pomocą ssh lub Konsoli zdalnej do swojej maszyny i zaloguj się na konto root.

plesk

Użyj automatycznego instalatora Plesk-a wydając poniższe polecenie:

sh <(curl https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer || \
wget -O - https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer)

Po zakończonej instalacji powinien wyświetlić się komunikat:

W nim znajdziesz url potrzebny do dokończenia konfiguracji oraz instrukcję zalogowania się po raz pierwszy.

Następnie na firewallu należy odblokować porty 80, 443 i 8443. Są one potrzebne do korzystania z Plesk. Zrobisz to wydając kolejno polecenia:

firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=8443/tcp --permanent
firewall-cmd --reload

W razie potrzeby listę portów wykorzystywanych przez Plesk-a znajdziesz tutaj.

Plesk jest gotowy do użycia!