# Load Balancer

Usługa Load Balancera pozwala na wystawienie dostępu do aplikacji działającej w klastrze poprzez publiczny adres IP oraz load-balancing ruchu. Load Balancer tworzony jest poprzez zdefiniowanie serwisu w klastrze Kubernetes.

# Tworzenie Load Balancera

Tworzenie Load Balancera odbywa się poprzez definicję serwisu typu LoadBalancer. Na chwilę obecną umożliwiamy utworzenie serwisu z jednym wybranym portem, lub z dwoma dla HTTP(80) i HTTPS(443). Poniżej przedstawiona są minimalne konfiguracja serwisu dla obu przypadków.

# Dowolny port

Tablica ports musi zawierać dokładnie jeden element.

oks-wordpress-lb.yml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: hello-wordpress-lb
 labels:
  app: hello-wordpress
spec:
 ports:
  - port: 80
 selector:
  app: hello-wordpress
 type: LoadBalancer

Jako selector w tym wypadku użyliśmy nazwy deploymentu pod parametrem app. Będzie to Load Balancer dla Wordpressa zdefiniowanego w Uruchomienie aplikacji.

Tak utworzony plik przekazujemy do kubectl jako konfigurację nowego serwisu:

kubectl apply -f oks-wordpress-lb.yml

Możemy zweryfikować jego działanie komendą:

$ kubectl get svc                                                            15:08:34 
NAME          TYPE      CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)    AGE
kubernetes       ClusterIP   10.96.0.1    <none>    443/TCP    9d
hello-wordpress-lb  LoadBalancer  10.99.105.105  <pending>   80:31201/TCP  4s

# HTTP + HTTPS

W poniższej konfiguracji otwierane są dwa porty, dla HTTP i HTTPS.

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: wordpress-lb
 annotations:
  k44sServiceType: HTTP
  k44sSslEnabled: "True"
 labels:
  app: hello-wordpress
spec:
 ports:
 - port: 80
  name: http
  protocol: TCP
 - port: 443
  name: https
  protocol: TCP
 selector:
  app: hello-wordpress
 type: LoadBalancer

# Zaawansowana konfiguracja Load Balancera

Load balancer posiada dodatkowe opcje konfiguracji, dostępne przez wpis w annotations.

# Konfiguracja obsługi SSL

Niektóre przypadki wymagają obsługi dwóch portów w szczególności 80 i 443 dla HTTP i HTTPS. Na taką ewentualność można użyć specjalnego trybu LB. Przykład:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 annotations:
  k44sServiceType: HTTP # 1. set LB mode to HTTP
  k44sSslEnabled: "True" # 2. Enable SSL for LB
 labels:
  run: my-nginx
 name: my-nginx
spec:
 ports:
 - port: 80 # 3. define port for HTTP
  name: http
  protocol: TCP
  targetPort: 80
 - port: 443 # define port for HTTPS
  name: https
  protocol: TCP
  targetPort: 443
 selector:
  run: my-nginx

# Session Persistence Type

Dostępne wartości: IP, Cookie, None. Domyślnie: IP.

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: sample-load-balancer
 annotations:
  # Session Persistence type
  k44sSessionPersistenceType: "IP"
spec:
 type: LoadBalancer
 ports:
  - protocol: TCP
   port: 80
   targetPort: 3000
   name: http

# Load Balancer Algorithm

Dostępne wartości: RoundRobin, LeastConnection, LeastResponseTime, SourceIPHash. Domyślnie: RoundRobin.

...
metadata:
 name: sample-load-balancer
 annotations:
  k44sLoadBalancerAlgorithm: "RoundRobin"
...