# Uruchomienie aplikacji

Na tej stronie przejdziemy przez przykład tego jak za pomocą kubectl i pobranego pliku kubeconfig skonfigurować w klastrze działającą aplikację Hello World.

# Uruchomienie deploymentu

Do uruchomienia aplikacji potrzebujemy obrazów kontenerów w rejestrze dostępnym dla klastra. W tym przykładzie posłużymy się publicznym rejestrem i uruchomimy w klastrze Wordpressa.

Pierwszym krokiem jest definicja poszczególnych deploymentów MySQLa i Wordpressa:

oks-mysql.yaml

# dodatkowa definicja serwisu MySQLa wewnątrz klastra
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: hello-wordpress-mysql
 labels:
  app: hello-wordpress
spec:
 ports:
  - port: 3306
 selector:
  app: hello-wordpress
 clusterIP: None
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: hello-wordpress-mysql
 labels:
  app: hello-wordpress
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: hello-wordpress
 strategy:
  type: Recreate
 template:
  metadata:
   labels:
    app: hello-wordpress
  spec:
   containers:
   - image: mysql:5.6
    name: hello-mysql
    env:
    - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
     value: YOUR_MYSQL_PASSWORD
    ports:
    - containerPort: 3306
     name: mysql
    volumeMounts:
    - name: hello-mysql-pv
     mountPath: /var/lib/mysql
   volumes:
   - name: hello-mysql-pv
    persistentVolumeClaim:
     claimName: hello-mysql-pvc

oks-wordpress.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: hello-wordpress
 labels:
  app: hello-wordpress
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: hello-wordpress
 strategy:
  type: Recreate
 template:
  metadata:
   labels:
    app: hello-wordpress
  spec:
   containers:
   - image: wordpress:4.8-apache
    name: hello-wordpress
    env:
    - name: WORDPRESS_DB_HOST
     value: hello-wordpress-mysql
    - name: WORDPRESS_DB_PASSWORD
     value: YOUR_MYSQL_PASSWORD
    ports:
    - containerPort: 80
     name: hello-wordpress
    volumeMounts:
    - name: hello-wordpress-pv
     mountPath: /var/www/html
   volumes:
   - name: hello-wordpress-pv
    persistentVolumeClaim:
     claimName: hello-wordpress-pvc

Tak przygotowane pliki aplikujemy do klastra komendami:

$ kubectl apply -f oks-mysql.yaml
$ kubectl apply -f oks-wordpress.yaml

Klaster pobierze obrazy i utworzy deploymenty oraz pody aplikacji.

W tym wypadku aplikacja jeszcze nie uruchomi się prawidłowo bo definicja obu deploymentów oczekuje PersistentVolumeClaim oraz Service.

Przejdź do Load Balancer i Storage aby uzupełnić brakującą konfigurację.

# Weryfikacja działania aplikacji

Po zdefiniowaniu deploymentów (i podów), load balancera, storage'u i wewnętrznych serwisów klastra aplikacja zostanie uruchomiona.

Pierwszą weryfikacją jej działania jest sprawdzenie czy pody są aktywne:

$ kubectl get pods
NAME                  READY  STATUS  RESTARTS  AGE
hello-wordpress-7f566c5d66-8mmhr    1/1   Running  0     91s
hello-wordpress-mysql-b69bfd6d-6dpzh  1/1   Running  0     95s

Po kilku minutach od uruchomienia kontenerów powinny one zostać zainicjalizowane. Można wtedy przejść w przeglądarce pod adres IP nadany Load Balancerowi (hello-wordpress-lb), aby zobaczyć ekran powitalny Wordpressa:

$ kubectl get svc
NAME          TYPE      CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)    AGE
hello-wordpress-lb   LoadBalancer  10.110.222.198  195.149.198.165  80:31237/TCP  118s
hello-wordpress-mysql  ClusterIP   None       <none>      3306/TCP    2m3s
kubernetes       ClusterIP   10.96.0.1    <none>      443/TCP    9d