# Faktury

# Wystawianie dokumentów

Faktury wystawiane są automatycznie na dane podane w profilu Klienta. Domyślnie są to wartości wprowadzone podczas rejestracji konta. Dane te można zmienić w ustawieniach profilu (opens new window).

Udostępniamy również opcję podania innego adresu do faktury. Po jego wprowadzeniu adres na wystawianych dokumentach zostanie zastąpiony. Zmiana ta nie ma wpływu na faktury, które zostały już wystawione.

W zależności od modelu rozliczeń (opens new window) Twojego konta zmienia się moment wystawienia faktury:

  • W modelu prepaid faktura wystawiana jest każdorazowo po zaksięgowaniu środków na saldzie konta. Oznacza to, że do każdej wpłaty powinna zostać wystawiona oddzielna faktura.

  • W modelu podstpaid wystawiamy tylko jedną zbiorczą fakturę. Obejmuje ona wszystkie usługi uruchamiane w czasie danego okresu rozliczeniowego. Następuje to po jego zakończeniu, a wystawiana faktura posiada termin płatności zgodny z podpisaną umową na świadczenie usług.

# Dostęp do faktur

# Panel Admina

Wszystkie wystawiane faktury dostępne są do pobrania z Panelu Admina. W celu uzyskania dostępu zaloguj się na użytkownika z uprawnieniem do Billingu, a następnie przejdź do Billing > Faktury.

Jeżeli na koncie wystawione zostały jakieś faktury, tu powinna pokazać się ich lista. W celu pobrania dokumentu kliknij na odpowiednią pozycję prawym przyciskiem myszy i naciśnij Pobierz pdf.

# E-mail

Dokument po wystawieniu zostaje automatycznie wysyłany do głównego użytkownika konta. Ponadto w ustawieniach profilu istnieje możliwość dodania dodatkowego adresu e-mail do otrzymywania faktur. W polu można wprowadzić na przykład adres księgowej, a również otrzyma fakturę automatycznie.

# Faktura korygująca

Jeśli potrzebujesz korekty dokumentu FV, skontaktuj się z naszym Supportem.

# Dane płatnika (bez NIP)

Jeżeli na wystawionej fakturze wystąpi błąd w nazwie firmy lub adresie konieczne jest wystawienie przez nabywcę noty korygującej i przesłanie jej do Oktawave w celu weryfikacji i podpisania dokumentu. Jest to podyktowane polskim prawem i bez otrzymania noty nie możemy skorygować takiej faktury.

# Wartości i podatki

Gdyby nieprawidłowe okazały się dane takie jak:

  • cena jednostkowa usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
  • kwota wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
  • wartość wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
  • stawka podatku,
  • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
  • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
  • kwota należności ogółem,

należy zgłosić prośbę wystawienia korekty przesyłając zgłoszenie (opens new window) do Obsługi Klienta przez Panel Admina lub wysyłając wiadomość na adres customer@oktawave.com.

# Zmiana NIP

Jeżeli zmienił się NIP firmy, a zmiana danych w Panelu nie została wprowadzona przed wystawieniem faktury zgodnie z obowiązującym prawem nie możemy skorygować takiej faktury. Możemy wyzerować tę fakturę, przeprowadzić procedurę cesji konta. Następnie wystawimy nową fakturę, już na poprawne dane.

# Duplikat faktury

Jeśli potrzebujesz duplikatu faktury prześlij zgłoszenie (opens new window) do Obsługi Klienta przez Panel Admina lub wyślij wiadomość na adres customer@oktawave.com.