Komunikacja z akcjonariuszami

Oktawave S.A. wydzieliła niniejszą podstronę w celu komunikacji z akcjonariuszami i zamieszczania wszystkich ogłoszeń wymaganych przez prawo, w związku z nałożeniem m.in. na spółki akcyjne obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem strony internetowej oraz zdawania sobie sprawy z wagi efektywnej i sprawnej komunikacji z obecnymi i potencjalnymi akcjonariuszami oraz pozostałymi członkami rynku kapitałowego.

Nazwa
i adres spółki
Oktawave S.A.
Poleczki 13
02-822 Warszawa
NIP 5213633306
KRS 0000858468
Adres do korespondencji ul. Puławska 464
02-884 Warszawa
REGON 146197794
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.397.410 zł w pełni opłacony
Grupa kapitałowa Oktawave jest częścią Grupy Kapitałowej Netia. Jednostką dominującą w stosunku do Oktawave S.A. jest spółka Netia S.A., która posiada 100% akcji.

ZARZĄD SPÓŁKI

Maciej Kuźniar – Członek Zarządu
Marcin Palkowski – Członek Zarządu
Mariusz Ignaciuk – Członek Zarządu


RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Andrzej Abramczuk
Krzysztof Adaszewski
Artur Łukasiewicz